Vägar och parkering

Vägarna i vårt område består av både grusvägar och belagda vägar. Skötseln och underhåll av dessa är en stor del av styrelsens uppgifter. Vägarna ska vara farbara såväl vinter som sommar. Vi hjälps tillsammans åt att inte slita för mycket på vägarna genom att hålla till höger, för att inte ge djupa spår i vägarna.

Boende och besökare ska enligt avtal med Klövsta vägförening enbart använda ut- och infarten vid Norrtuna slott. Därmed utsätter vi inte Klövstas vägar för onödigt slitage som innebär en höjning av vår årsavgift.

På vägar och grönområden råder generellt parkeringsförbud. Parkera därför bara på anvisade platser eller din egen tomtmark.

Det är inte tillåtet att lägga igen diken eller skapa nya infarter till tomterna utan medgivande från styrelsen. Medlem som önskar bredda sin infart eller anlägga en ny, behöver ansöka om detta hos styrelsen.  Styrelsen kan då bevilja med eller utan förbehåll. Styrelsen prövar om den önskade åtgärden påverkar förvaltningen av vägen, trafiksäkerheten, grannar eller föreningen negativt.

Tänk vidare på att inte sätta buskar, staket etc så att underhåll av dikesområden eller föreningens ledningsnät försvåras.

I området bor många barn och det finns ett rikt djurliv av både vilda djur och husdjur. Rekommenderad hastighet i området är därför 30 km/h.

För råd gällande säkerheten vid in-, utfarter och hörntomter se Gnesta kommuns riktlinjer här:

https://www.gnesta.se/samhallsplaneringinfrastruktur/offentligmiljo/gatorgangochcykel/trafiksakerhet/hackutmedgataochtrottoar.4.6cc22741439b1fb1631cbf.html

Underhållet av vägarna finansieras via medlemsavgifterna. Långsiktiga underhållsplaner med en årlig avsättning till en vägfond ser till att vi inte överraskas av stora kostnader, utan kan ha ungefär samma årsavgift år från år.