Om föreningen

Föreningen liknar en ideell förening men lyder under Lagen om Samfälligheter. Varje fastighet är obligatoriskt medlem i föreningen. Fastigheterna företräds av en, alternativt flera ägare. Varje fastighet har lika andelstal och betalar lika stor del av föreningens kostnader via en årsavgift. Årsavgiften grundas på budget för åtgärder som beslutas vid Årsstämman där varje fastighet har en (1) röst, oavsett antal delägare. För särskilda ärenden kan även extra föreningsstämma hållas – se i övrigt stadgarna.

Norrtuna Samfällighetsförening bildades genom förrättning där ett s k anläggningsbeslut tillkom. Där beskrivs strikt vad ändamålet är med våra olika gemensamhetsanläggningar (GA), d v s vad samfälligheten består av och vad som ska förvaltas av styrelsen. Från detta kan förvaltningen inte avvika. En fastighet kan inte gå ur föreningen genom eget beslut. För detta krävs ny förrättning av Lantmäteriet som då prövar om fastigheten skall vara kvar i föreningen eller ej.

Samfälligheten förvaltar tre gemensamhetsanläggningar: GA 1: vägar, GA 2: vatten, GA 3: allmänna platser, grönområden, bad och hamn. För att hålla kostnaderna nere, sköts mestadels våra gemensamma anläggningar genom gemensamma insatser av medlemmarna på särskilda städdagar.