Allmänna platser/grönområden

Skogarna, ängarna och åkrarna runt Norrtuna tillhör till stor del vår samfällighet. Skogen vårdas och bevaras för att användas som strövområde. Åkrarna och ängarna ger föreningen en årlig intäkt genom att arrenderas ut till en lantbrukare i närheten. Vi behöver med andra ord vara rädda om vår skog samt visa hänsyn till vår arrendators tillgångar.  Beträd inte åkrarna,  och höbalar är inga leksaker! Lämna absolut inte kvar någonting på åkrarna som kan skada arrendatorns maskiner eller skörd.. Det är också förbjudet att mata djuren i kohagen.

Man får inte utan  särskild yrkesbehörighet (”motorsågskörkort”)  och styrelsens tillstånd själv avverka träd/skog på våra allmänna platser/grönområden. Slyröjning gör vi gemensamt på våra städdagar och efter styrelsens anvisningar. 

Det är förbjudet att göra förändringar på grönområden i anslutning till fastigheterna så dessa ändrar ursprunglig karaktär, används för privata ändamål, eller kan framstå som tomtmark.

Tomtmarkeringar får absolut ej flyttas eller tas bort så tveksamheter uppstår om tomtgränser.

Vår vackra badplats sköts genom medlemsinsatser. Norrtuna är indelat i 9 mindre områden med en ansvarig kontaktman i varje område. Under våren/sommaren har varje område flera schemalagda städtillfällen vid badet då bland annat gräset klipps vid badet och fotbollsplanen.

Ta reda på när det är ert områdes tur att ha städhelg så att också du kan hjälpa till. Schema finns här:

Städschema 2021-2025

Varje vår (sista helgen i april) och höst (första helgen i oktober) ordnas städdagar då alla medlemmar gemensamt deltar vid skötseln och underhållet av vårt vackra område. Det är en viktig insats för att minska kostnaderna. Vid dessa tillfällen brukar vi  avsluta med gemensamt fika i föreningslokalen.